Høring – NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp

09. januar 2020

Høringsfrist 02.03.2020

Fristen er utløpt

Rusreformutvalget ble oppnevnt 23. mars 2018 og leverte sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i desember. Denne NOUen er nå sendt på høring.

Utvalget ble oppnevnt for å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

 

Denne høringen skal behandles av sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rusreform-fra-straff-til-hjelp/id2683686/

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 2. mars 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg | Medisinsk fagavdeling