Høring – ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring

09. juni 2020

Høringsfrist 05.08.2020

Fristen er utløpt

Fra Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) har legeforeningen mottatt høringen ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring.

Bakgrunnen for den nye forskriften og forskriftsendringene er oppfølgingen av Prop. 154 L (2016-2017) Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet), jf. lov 21. juni 2019 nr. 48. Planen er at loven skal tre i kraft 1. oktober 2020.

 

JBD opplyser at høringsinstansene tidligere har blitt gitt muligheten til å kommentere det materielle innholdet i forskriften under høringen av lovendringene. Derfor sendes forskriften først og fremst på høring for å få innspill til hvordan forskriften bør utformes og av pedagogiske grunner. JBD sier videre at innholdet i forskriften allerede er inngående omtalt i Prop. 154 L (2016–2017),og høringsnotatet vil derfor i hovedsak vise til departementets vurdering av de ulike temaene der.

 

Denne høringen skal behandles av sentralstyre.

 

Les mer på siden til justis- og beredskapsdepartementet her, samt se vedlagte bakgrunnsdokumenter.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 5. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv