Høring - nytt utvalg for menneskerettigheter

25. januar 2020

Høringsfrist 01.03.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen opprettet i 1991 et utvalg for menneskerettigheter. Utvalget ble senere utvidet til også å omfatte klima og global helse. Det viste seg at mandatet for dette utvalget ble for omfattende og sentralstyret vedtok å nedlegge utvalget. Under landsstyremøtet i mai 2019 ble det igjen foreslått å opprette et nytt utvalg for menneskerettigheter. 

 

Landsstyrets vedtak 2019

Etter forslag fra sentralstyret vedtok landsstyret i mai 2019 å opprette et menneskerettighetsutvalg.

 

Sentralstyret oppnevner et interimsstyre på seks medlemmer for perioden 1. september 2019 til 1. september 2020 etter innspill fra organisasjonsleddene. Utvalget rapporterer til sentralstyret.  

Styret konstituerer seg selv. Sentralstyret skal i samråd med utvalget fremme en sak til førstkommende ordinære landsstyre om den videre innretningen av utvalget, herunder mandat, funksjon, valgregler og budsjett. 

 

Sentralstyret behandlet saken i august 2019 og gjorde slikt vedtak: 

 

Dragan Zerjaic, Allmennlegeforeningen, Marit Halonen Christiansen, Norsk overlegeforening, Inger Marie Fosse, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Bente Brannsether Ellingsen, Norsk barnelegeforening, Kristin Hovland, Oslo legeforening og Katarina Nordeng, Yngre legers forening oppnevnes til medlemmer av interimsutvalg for menneskerettigheter. Interimsutvalget utarbeider mandat, funksjon, valgregler og budsjett for et permanent utvalg som legges fram for sentralstyret i 2020. Utvalget konstituerer seg selv. 

 

Sentralstyret behandlet utvalgets rapport i møte 14.1. 2020, og på grunnlag av rapporten foreslår sentralstyret mandat, sammensetning og valgregler for  et nytt menneskerettighetsutvalg i Legeforeningen. Sentralstyret ber om foreningsleddenes kommentarer på forslaget innen 1.3. 2020.

 

Forslag til mandat 

Sentralstyret støtter interimsstyrets forslag til mandat.

 

Mandat 

Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og legevirksomhet. 

 

Målsetting er å 

 • forebygge og avdekke menneskerettighetsbrudd 
 • øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter   

 

Spesielle målgrupper er 

 • leger og annet medisinsk personell som hindres i å utøve sin virksomhet eller som trakasseres/forfølges på grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter 
 • leger og annet medisinsk personell som medvirker til eller samarbeider med personer, organisasjoner eller regimer som krenker menneskerettighetene 

 

     Utvalget skal blant annet 

 • formidle informasjon til leger, annet helsefaglig personell og allmennheten om forholdet mellom menneskerettigheter og medisinsk virksomhet 
 • fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt på sårbare grupper 
 • initiere saker til sentralstyret
 • gi uttalelser til saker forelagt av Den norske legeforening 
 • gjennom Legeforeningen bidra overfor norske myndigheter i saker som gjelder menneskerettigheter
 • gi aktiv støtte til leger og annet helsefaglig personell som utsettes for menneskerettighetsbrudd eller som hindres i å utøve sin profesjonelle virksomhet. Slik støtte kan gis i form av uttalelser og/eller oppsøkende virksomhet til de steder hvor slike krenkelser foregår
 • påpeke og forhindre medvirkning i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd utført av leger eller annet medisinsk personell 
 • samarbeide med tilsvarende organisasjoner i Norge og delta i relevante fora

 

Valgregler for og sammensetning av et utvalg for menneskerettigheter 

Interimsstyret foreslår et menneskerettighetsutvalg som består av en leder og fem medlemmer. Seks medlemmer er en hensiktsmessig størrelse for å dekke de områdene innenfor helse der det kan være fare for at menneskerettighetene brytes. I tillegg   oppnevnes det tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Varamedlemmene innkalles ved varig fravær. Utvalget oppnevnes av sentralstyret for en periode på to år. Utvalget er rådgivende for sentralstyret.

 

Sentralstyret følger interimsstyrets forslag om å åpne for at interesserte medlemmer selv kan melde seg direkte til å være med i utvalget i tillegg til at foreningsleddene blir invitert til å foreslå medlemmer. Det er viktig at medlemmene i et slikt utvalg er opptatt av menneskerettigheter, og sentralstyret får på denne måten et bredere utvalg å velge fra.

 

Utvalget bør gjenspeile de fagområder/spesialiteter som representerer pasienter eller personer som erfaringsmessig kan være mest utsatt for brudd på menneskerettighetene både nasjonalt og internasjonalt.  Man bør tilstrebe variert bakgrunn fra klinikk, forvaltning og forskning

 

Budsjett 

Interimsstyret foreslår at utvalget har to fysiske møter i semesteret og videomøter ca. én gang per måned eller etter behov. Ett av møtene kan holdes som arbeidsmøte fra lunsj til lunsj med overnatting. På grunnlag av erfaringene fra  møtene i interimsstyret vil kostnadene for fire fysiske møter beløpe seg til 100 000 – 120 000 per år.

 

Høringsfristen er satt til 1.3.2020.

 

Saksbehandler

Bjørn Hoftvedt | Medisinsk fagavdeling