Høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner

23. september 2020

Høringsfrist 03.11.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Folkehelseinstituttet (FHI) mottatt høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner. FHI har utarbeidet utkast til retningslinjer for medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner, basert på Prioriteringsmeldingen (St. 34 (2015-16)). 

FHI opplyser at retningslinjen retter seg mot leverandører og deres representanter i forbindelse med innsending av dokumentasjon til Folkehelseinstituttet for gjennomføring av hurtig metodevurdering innen feltet medisinsk utstyr og diagnostiske prosedyrer. Oppdragsgiver for metodevurderingene er Bestillerforum RHF i systemet Nye metoder (https://nyemetoder.no/). Retningslinjen forholder seg til systemet Nye Metoder og Prioriteringsmeldingen (St. 34 2015-16) som viktige referanser.

 

Folkehelseinstituttet vil på et senere tidspunkt vurdere å komplettere retningslinjen, i dialog med oppdragsgiver og samarbeidspartnere, med utdypende tilleggsdokumenter innenfor områdene medisinsk utstyr og diagnostiske prosedyrer.

 

Statens legemiddelverk har utarbeidet tilsvarende retningslinje innenfor legemiddelfeltet.  

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer på siden til Folkehelseinstituttet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. november 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling