Høring - Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes

10. februar 2020

Høringsfrist 15.09.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Oppdatert etter utsatt frist: Legeforeningen viser til rapporten Fullstendig metodevurdering: Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes fra Folkehelseinstituttet (2019), som sendt på høring fra Beslutningsforum for nye metoder (heretter forkortet Beslutningsforum). Etter at første del av høringsrunden ble avsluttet (opprinnelig frist 15. april) sendte Legeforeningen inn et felles høringssvar, men med oppfordring om at foreningsleddene sender inn høringsinnspill direkte til Nye Metoder innen fristen 15. september.

Bestillerforum RHF behandlet fullstendig metodevurdering fra Folkehelseinstituttet om «Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes» i møtet 16. desember 2019 og har sendt denne på høring. Dette er første gang beslutningsforum for nye metoder sender ut en åpen høring. Beslutningsforum for nye metoder mener innføring av metoden vil kunne bedre tilgangen på organer.

Bestillerforum RHF mener det er viktig at klinikere og andre som står i krevende situasjoner er trygge på metodene de bruker og har et avklaret forhold til disse, og beslutningsforum for nye metoder har konkludert med at det i denne saken vil være riktig at fagpersoner, pasienter og andre skal kunne å gi innspill til metodevurderingen før saken håndteres videre i Nye metoder.

Bestillerforum RHF ber spesielt om tilbakemelding på følgende problemstilling:

  • Hovedproblemstillingene som vurderes spesielt er medisinske, juridiske og etiske utfordringer og uklarheter rundt dødsdefinisjon og dødskriteriene ved hjerte- og åndedrettstans når livsforlengende behandling avsluttes.

Denne høringen ble behandlet av Sentralstyret 2. april. Det ble her besluttet at alle foreningsledd som anser høringen som relevant kan sende inn sitt innspill direkte til Nye Metoder.

Les mer på siden til Nye metoder.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling