Høring - Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes

10. februar 2020

Høringsfrist 12.03.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Bestillerforum RHF behandlet fullstendig metodevurdering fra Folkehelseinstituttet om «Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes» i møtet 16. desember 2019 og har sendt denne på høring. Dette er første gang beslutningsforum for nye metoder sender ut en åpen høring. Beslutningsforum for nye metoder mener innføring av metoden vil kunne bedre tilgangen på organer.

Bestillerforum RHF mener det er viktig at klinikere og andre som står i krevende situasjoner er trygge på metodene de bruker og har et avklaret forhold til disse, og beslutningsforum for nye metoder har konkludert med at det i denne saken vil være riktig at fagpersoner, pasienter og andre skal kunne å gi innspill til metodevurderingen før saken håndteres videre i Nye metoder.

 

Bestillerforum RHF ber spesielt om tilbakemelding på følgende problemstilling:

-              Hovedproblemstillingene som vurderes spesielt er medisinske, juridiske og etiske utfordringer og uklarheter rundt dødsdefinisjon og dødskriteriene ved hjerte- og åndedrettstans når livsforlengende behandling avsluttes.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Nye metoder her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 12. mars 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling