Høring - Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes

10. februar 2020

Legeforeningen viser til rapporten Fullstendig metodevurdering: Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes fra Folkehelseinstituttet (2019), som sendt på høring fra Beslutningsforum for nye metoder (heretter forkortet Beslutningsforum). Etter at første del av høringsrunden ble avsluttet (opprinnelig frist 15. april) sendte Legeforeningen inn et felles høringssvar, men med oppfordring om at foreningsleddene sender inn høringsinnspill direkte til Nye Metoder innen fristen 15. september.

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling