Høring – Program for vaksinering mot covid-19

16. oktober 2020

Høringsfrist 22.10.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen program for vaksinering mot covid-19. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram for å gi kommunene ansvar for å tilby vaksinen som et frivillig tilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen. Det foreslås også at helseforetakene skal sørge for å tilby vaksinen til inneliggende pasienter. Vaksine mot covid-19 skal tilbys etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Departementet foreslår at covid-19-vaksinering organiseres som en del av Nasjonalt vaksinasjonsprogram, og dermed baseres på de samme prinsippene som Barnevaksinasjons- og Influensavaksinasjonsprogrammet. Departementet mener dette vil gi mulighet for å ha en helhetlig nasjonal plan for distribusjon, oversikt, gjennomføring, overvåkning og kommunikasjon. Departementet legger blant annet vekt på at fylkesmenn og kommunene har rapportert stor grad av tilfredshet med hvordan vaksinasjon ble organisert i forbindelse med svineinfluensaen i 2009 og foreslår at vaksinasjon mot covid-19 tar utgangspunkt i den organiseringen. Foreløpig er ingen vaksiner godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter, og tidsplanene er usikre, men det er viktig å avklare ansvarsforhold gjennom forskriftsfesting slik at vaksinering kan settes i gang så snart vaksiner blir tilgjengelig.

 

Departementet foreslår en ny § 4 a i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram som regulerer vaksinasjonsprogram mot covid-19. Bestemmelsen regulerer kommunens plikt til å tilby covid-19-vaksinasjon. Vaksine vil gis etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, noe som blant annet kan omfatte retningslinjer om prioritering av deler av befolkningen. Bestemmelsen i § 4 a vil gjelde så lenge programmet varer. For å øke tilgjengeligheten og dermed bidra til høyere vaksinasjonsdekning, mener departementet at vaksinasjon mot covid-19 også bør regnes som en del av spesialisthelsetjenestens tilbud til inneliggende pasienter. Det foreslås derfor at spesialisthelsetjenestens plikt til å tilby vaksine forskriftsfestes. Dette vil også gjelde for private ideelle sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak.

 

Dette krever at forskriften hjemles i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a sjuende ledd og at det presiseres i forskriftens virkeområdebestemmelse at spesialisthelsetjenesten også er omfattet av forskriften. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 6 inneholder krav til kommunens organisering av influensavaksinasjonsprogrammet. Departementet foreslår at reguleringen også skal gjelde for vaksinering mot covid-19.

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 22. oktober 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv