Høring Rapport Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern

15. juli 2020

Høringsfrist 20.08.2020

Fristen er utløpt

Regjeringen ønsker tilbakemeldinger på Norges forskningsråds rapport "Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern".

Rapporten er en oppfølging av Forskningsrådets egen synteserapport "En målrettet og effektiv instituttpolitikk" (november 2018) og svar på et oppdrag Kunnskapsdepartementet ga til Forskningsrådet i supplerende tildelingsbrev av 3. juni 2019.

Vi ber om at høringssvarene struktureres på følgende måte:

generelle eller overordnede kommentarer og merknader til rapporten
kommentarer eller merknader til de enkelte kapitler i rapporten
kommentarer eller merknader til rapportens vedlegg
øvrige kommentarer til rapporten
 

Les mer på Regjeringens sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-rapport/id2722625/

Denne høringen skal behandles av Sentralstyre.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen

20. august – OBS - kort frist. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Karoline Ramdal | Avdeling for jus og arbeidsliv