Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 OBS: Kort frist

16. april 2020

Høringsfrist 28.04.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høringen sammenslåing av frikort egenandel 1 og 2.

HOD foreslår endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-3 for å legge til rette for én ordning med egenandelstak. Dagens to forskrifter, forskrift om egen-andelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2, foreslås slått sammen til én forskrift. Innholdet i disse forskriftene videreføres i hovedsak uendret med enkelte mindre justeringer. Det forslås også mindre endringer i andre forskrifter. Disse er i hovedsak av teknisk karakter. Foreslåtte endringer i høringsnotat om forslag til endringer i folketrygdloven og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m., som også berører forslaget om å slå sammen frikort egenandelstak 1 og 2, er innarbeidet i endringsforslagene i HODs høringsnotat.

 

HOD anslår at nytt tak etter sammenslåingen vil være på 2 900 kr (2020-tall). HOD mener videre de fleste berørte har frikort egenandelstak 1, og disse brukerne vil maksimalt ha en merutgift på i overkant av 500 kroner. Det er med andre ord asymmetri i utslagene. De som får lavere utgifter vil få en mye større reduksjon enn de som får høyere utgifter.

 

HOD fordeler brukervirkningene i fire (2018-tall):

  1. Brukere som verken hadde tak 1 eller tak 2 (2,3 millioner brukere): Bruker får ingen endring.
  2. Brukere som hadde tak 1 og ikke tak 2 (1,1 millioner brukere): De fleste vil få høyere utgifter. Maksimal merutgift er om lag 500 kroner for de med tak 1 og ingen tak 2 utgifter.
  3. Brukere som hadde tak 2 og ikke tak 1 (100 000 brukere): De aller fleste vil tjene på omleggingen siden de fleste også har noen tak 1 egenandeler. De som ikke har noen tak 1 egenandeler vil få økte utgifter – maksimalt 750 kroner.
  4. Brukere som hadde både frikort tak 1 og frikort tak 2 (200 000 brukere): Disse brukerne betalte 4283 kroner i egenandeler i 2018. Nytt sammenslått provenynøytralt tak er 2775 kroner[1], de sparer dermed i overkant av 1500 kroner.

 

Omleggingen av frikortordningen berører helsepersonell og andre tjenesteytere primært gjennom:

  • Egenandelen som innrapporteres blir en del av et større egenandelstak som berører flere aktører
  • Behandler vil måtte videreformidle informasjon om ny ordning til brukeren

 

HOD mener omleggingen ikke krever systemendringer for innrapportering av egenandelene for behandlerne. Egenandelene skal innrapporteres som tidligere, og frikortspørringen kan benyttes som før. Det kan imidlertid være nyttig at behandlere som ikke bruker frikortspørringen tar denne i bruk på en god og effektiv måte. 

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. april 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

 

 

[1] 2 775 kroner er i 2018-tall.

Saksbehandler

Marthe Helene Sandli | Samfunnspolitisk avdeling