Høring - utkast til anbefalinger om prioritering for intensivbehandling ved kapasitetsbrist – OBS! Svært kort frist

10. november 2020

Høringsfrist 13.11.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt Høring - utkast til anbefalinger om prioritering for intensivbehandling ved kapasitetsbrist. Helsedirektoratet sender med dette seks anbefalinger om prioritering av intensivbehandling under kapasitetsbrist. 

Innledningsvis viser sekretariatet til at prioriteringsbeslutningene som ble oversendt Helsedirektoratet i mars gjelder fortsatt, se: https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/fagmedisinske-foreningenes-prioriteringer-i-forbindelse-med-koronaviruset/

 

Helsedirektoratets skriver at hovedformålet med anbefalingene er å gi anbefalinger for prioritering  av pasienter, og støtte til beslutningstakerne i klinikken ved kapasitetsbrist hvis slike situasjoner oppstår. Videre skriver direktoratet at den senere tids smitteutvikling bekrefter at helsetjenesten må være forberedt på at ressurssituasjonen i helsetjenesten utfordres og kan medføre kapasitetsbrist. Antall pasienter med covid-19 som har behov for intensivbehandling øker og veksten i antall pasienter med covid-19 som trenger intensivbehandling kan bli stor. Samtidig vil befolkningen ha sine vanlige helseutfordringer. Denne situasjonen kan gi kapasitetsbrist og ressursknapphet og stille krav til omstilling og krevende prioriteringer som kan innebære å nedprioritere pasienter som under "normale omstendigheter" ville fått intensivbehandling. Slike situasjoner medfører svært krevende prioritering for helsepersonellet. 

 

Anbefalingene gjelder i enhver krisesituasjon uansett årsak, hvor det oppstår kapasitetsbrist som gjør det nødvendig at noen som i dag får tilbud om intensivbehandling, ikke vil få intensivbehandling eller få intensivbehandling på et lavere nivå. Helsedirektoratet presiserer at pasienter som ikke prioriteres for intensivbehandling, skal få tilbud om annen helsehjelp, pleie og omsorg.

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen fredag 13. november kl. 09.00. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling