Høyring – framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. – større høve til informasjonsdeling

17. september 2020

Høringsfrist 11.11.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Fra Justis- og beredskapsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring om forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling. Forslaget innebærer en delvis oppfølging av Forvaltningslovutvalgets forslag til ny forvaltningslov i NOU 2019: 5, ved at det blir foreslått en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer. Det finnes allerede mange bestemmelser om slik informasjonsdeling i forvaltningsloven og spesiallovgivningen, men departementet mener det er behov for flere og mer sektorovergripende regler. 

Departementet formål med forslagene er å få et mer helhetlig regelverk om informasjonsdeling som skal ivareta behovet for deling av også taushetsbelagte opplysninger.

 

  1. Departementet foreslår to nye hjemmelsgrunnlag for å dele opplysninger som er omfattet av taushetsplikt. Forvaltningsorganer skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger med personer i andre forvaltningsorganer så langt det er nødvendig for å utføre oppgaver som ligger til mottakerorganet, og dele slike opplysninger med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv eller helse. Disse nye delingsgrunnlagene blir foreslått inntatt i gjeldende forvaltningslov § 13 b første ledd. 
     
  2. Departementet foreslår å ta inn i forvaltningsloven en forskriftshjemmel som gir mulighet til å fastsette mer spesifikke regler i forskrift. På områder der det foreligger et konkret behov for en utvidet adgang til deling av nærmere avgrensede typer informasjon, bør det vurderes å fastsette spesifikke delingshjemler som åpner for en slik deling. Departementet mener dette vil gjøre det enklere å fastslå at det foreligger delingsadgang og hvilke opplysninger som kan deles i det aktuelle tilfellet enn om man må bruke en mer generell og skjønnsmessig delingsadgang.
     
  3. Departementet foreslår videre enkelte mindre endringer i spesiallovgivningen. Dette gjelder i første rekke unntak i enkelte særlover fra den nye bestemmelsen om deling av opplysninger for å utføre oppgaver som ligger til mottagerorganet.
     

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 11. november 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv