Invitasjon til å gi innspill - datadeling for digital hjemmeoppfølging

06. juli 2020

Høringsfrist 20.08.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt invitasjon til å gi tidlig innspill på 0.6 versjon av rapporten som skal belyse utredning av alternative tiltak for datadelingsinfrastruktur for digital hjemmeoppfølging (DHO).

Direktoratet opplyser at utredningen er avgrenset til datadeling mellom oppfølgingstjenesten for DHO og andre involverte aktører i behandlingen, innenfor og på tvers av forvaltningsnivå i helse- og omsorgssektoren. Tidsperspektivet er kort- og mellomlang sikt (1-3 år). Datadeling mellom utstyr hos innbygger og DHO-systemet omfattes ikke av denne utredningen.

 

Direktoratet ber om innspill på særlig tre hovedområder:

 

Kapittel 2 Problembeskrivelse

  • Er den tydelig på dagens utfordringer knyttet til denne utredningens mandat?

 

Kapittel 3 Behovsanalyse (særlig helsefaglig perspektiv)

  • Er behovene gjenkjennbare?
  • Er det sentrale behov for datadeling som mangler?
  • Har dere innspill på hvilke behov som bør løses først?
  • Er det interessekonflikter i relasjon til behovene som bør adresseres?
  • Er beskrivelsen av det prosjektutløsende behovet dekkende?

 

Kapittel 6 Relevante tiltak (særlig marked / teknisk perspektiv)

  • Det er definert 4 ulike overordnede tiltak. Hvilket overordnet tiltak er å foretrekke, og hvorfor?
  • Finnes det andre tiltak som burde vært belyst?

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyre.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentene til Direktoratet for e-helse.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 24. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen Medisinsk fagavdeling