Høring – Endring av status på tekniske spesifikasjoner til anbefalte standarder

24. mars 2021

Høringsfrist 31.05.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Direktoratet for e-helse har sendt på høring endring av status på tekniske spesifikasjoner til anbefalte standarder. Direktoratet for e-helse forvalter en rekke dokumenter som stiller funksjonelle og tekniske krav til IKT-systemer i helse- og omsorgstjenesten. Noen av disse har status som standarder, og dette betyr at de er anbefalt eller obligatoriske å følge for gitte målgrupper til bestemte formål. Andre har status som tekniske spesifikasjoner og disse er mindre forpliktene å følge for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

Direktoratet for e-helse ønsker å endre status på anbefalte standarder, slik at det blir tydeligere hvilke krav som skal følges. En anbefalt standard skal følges med mindre virksomheten har gode grunner til å la være.

Dokumentene fra Direktoratet beskriver krav for elektronisk samhandling som går på tvers av ulike meldingstyper, og som er viktige for at anbefalte standarder som f.eks. henvisning og epikrise skal bli implementert på en hensiktsmessig og korrekt måte. Da spesifikasjonene i stor grad allerede er implementert i helse- og omsorgstjenesten og kravene inkludert i meldingsvalidatoren til Norsk Helsenett, vil endringen av status på dokumentene få liten praktisk betydning.

Direktoratet ønsker spesifikt tilbakemeldinger på:

  • Er det fornuftig å endre status på dokumentene til anbefalt standarder?
  • Hvis ikke: Gi konkret begrunnelse for dokumentet det gjelder

Direktoratet opplyser at denne høringen kun gjelder endring på status på dokumentene. Spørsmål og tilbakemeldinger om det faglige innholdet i dokumentene kan sendes på vanlig måte til meldingshjelp@ehelse.no.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 31. mai 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen Medisinsk fagavdeling