Høring: forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak

29. april 2021

Høringsfrist 03.06.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak.

Departementet mener at kravet til godkjenning av frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter ikke lenger fungerer etter sin hensikt og at det er andre mekanismer som ivaretar forsvarlighet i helsetjenesten.

 

Det fremgår av forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet § 1 at forskriften skal bidra til forsvarlige helsetjenester. Departementet skriver videre at dette konkretiseres ved at det stilles krav om at virksomheten som søker godkjenning må anses faglig forsvarlig og ved kravet om at det må være ansatt legespesialist innen det relevante fagområdet (laboratorie- eller røntgenvirksomhet). Det siste er i realiteten en konkretisering av forsvarlighetskravet.

 

Departementet mener at kravet til forsvarlig virksomhet ivaretas ved at det påligger den enkelte virksomhet og det enkelte helsepersonell en plikt til forsvarlig virksomhet og det påligger en plikt til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 2- 2 og 3-4 a og helsepersonelloven § 4. Alle tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten har ansvar for å overholde disse kravene til enhver tid.

 

Departementet foreslår i tillegg å forskriftsfeste at private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak skal kunne kreve gebyr når pasienten ikke møter til avtalt time uten å gi beskjed senest 24 timer før ("fraværsgebyr"). Pasienter som mottar poliklinisk radiologisk undersøkelse ved poliklinikk på et sykehus betaler egenandeler fastsatt i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Etter § 7 kan poliklinikken kreve et fraværsgebyr av pasienter som ikke møter opp til avtalt time og som ikke har meldt fra tidligere enn 24 timer før timen.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. juni 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv