Høring - Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

21. september 2021

Høringsfrist 01.11.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen av Forslag til endringer i forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister.

 

Etter forslaget vil private virksomheter som yter tannhelsetjenester få en plikt til å sende inn helseopplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Plikten foreslås forskriftsfestet ved at det tas inn et nytt fjerde ledd i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister § 3-1. Helsedirektoratet legger frem at det tas sikte på at forskriftsendringen skal gjelde fra og med 1. januar 2022.

 

Helsedirektoratet skriver at KPR ble opprettet i 2017 for å gi kommunale og sentrale myndigheter et bedre grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre utdyper direktoratet at det i forarbeidene til lovgrunnlaget og forskriften for KPR ble behovet for å samle inn data fra private tilbydere av helsetjenester som ikke har driftsavtale med kommune eller fylkeskommune omtalt særskilt. I forbindelse med at hjemmelen for KPR ble tatt inn i helseregisterloven uttalte Stortingets helse- og omsorgskomité blant annet at den så det som formålstjenlig at KPR omfatter hele primærhelsefeltet da det også mangler kunnskap om tannhelsetjenesten for voksne, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og om helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel (Innst. 373 L (2015-2016)).

 

Legeforeningen har vært kritiske til at det innsamles en betydelig mengde sensitive data som samles i ett stort register, uten pasientens samtykke og uten at pasienten har en generell reservasjonsadgang, se Legeforeningens høringsuttalelse vedrørende forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 2017 her. Forslaget som nå sendes på høring innebærer en ytterligere utvidelse når det gjelder mengden opplysninger som innsamles til KPR.

 

Vi legger i saken opp til et kortfattet høringssvar, hvor vi vil påpeke det prinsipielle for å markere forhold som gjennomgående har vært viktig for Legeforeningen. Dette knytter seg for det første til personvern. Legeforeningen vil også påpeke risikoen for betydelig økt tidsbruk for helsepersonell når deres dokumentasjonspraksis må endres som følge av krav om strukturerte data til styrings-, analyse og administrative formål. Vi ber om innspill dersom høringsinstansene har øvrige merknader til at private virksomheter som yter tannhelsetjenester pålegges en plikt til å innrapportere strukturerte data til KPR.

 

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. november 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv