Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

21. juni 2021

Høringsuttalelse for høringen: Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

Foreliggende høringsnotat er av stor prinsipiell betydning. Legeforeningen har, etter prosess i våre organisasjonsledd, utarbeidet denne uttalelsen. Legeforeningen støtter ikke forslaget til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften i sin nåværende form. I punkt 1.0. i vedlegget følger en sammenfatning av våre viktigste synspunkter med hensyn til forslaget om lov- og forskriftsendringer. Synspunktene utdypes dernest i den videre tekst.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv