Høring: Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.

07. juli 2021

Høringsfrist 03.09.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker, innføring av lovhjemmel for innhenting og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i pasientskadesaker, og endringer i saksbehandlings- og taushetspliktreglene som gjelder for Helfo og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) i saker etter folketrygdloven

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Organet behandler klager på vedtak fra en rekke instanser, blant annet Helfos vedtak etter folketrygdloven kapittel 5. Videre skriver departementet at Helseklage er også sekretariat for fire uavhengige nemnder som behandler klagesaker. Dette er Klagenemnda for behandling i utlandet, Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda. Departementet utdyper at som sekretariat mottar og forbereder Helseklage saker som skal behandles i nemndene. I enkelte pasientskadesaker kan sekretariatet fatte vedtak etter delegert myndighet fra Pasientskadenemnda.

 

I høringsnotatet foreslår departementet:

 

Endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker.

I punkt 3 (s. 9 – 19) skriver departementet at det foreslås ulike endringer som vil gi et mer ensartet regelverk for de klagenemndene som Helseklage er sekretariat for. Forslagene innebærer at medlemmer til alle nemndene oppnevnes for tre år av gangen, jf. punkt 3.2, og at det ikke vil være noen begrensninger i hvor mange ganger et medlem kan gjenoppnevnes, jf. punkt 3.3. Videre foreslås at antallet medlemmer i Helsepersonellnemnda og Apotekklagenemnda reduseres fra syv til fem, jf. punkt 3.4. Det foreslås også at lederen for Helsepersonellnemnda og Apotekklagenemnda og lederen for Klagenemnda for behandling i utlandet gis hjemmel til å bestemme at sekretariatet kan treffe avgjørelser på vegne av nemnda, jf. punkt 3.5.

 

Innføring av lovhjemmel for innhenting og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i pasientskadesaker

I punkt 4 (s. 19 – 39) foreslår departementet endringer i pasientskadeloven som gjelder innhenting av taushetsbelagte opplysninger under saksforberedelsen. Det foreslås at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda med Helseklage som sekretariat får lovhjemmel for slik informasjonsinnhenting. De aktuelle offentlige og private instansene skal etter forslaget utlevere taushetsbelagte opplysninger med grunnlag i lovbestemmelsen, uten samtykke fra skadelidte.

 

Endringer i saksbehandlings- og taushetspliktreglene som gjelder for Helfo og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) i saker etter folketrygdloven

I punkt 5 (s. 39 – 50) foreslår departementet endringer i folketrygdloven særlig knyttet til Helseklages behandling av klager over Helfos vedtak etter folketrygdloven kapittel 5 om stønad ved helsetjenester. I punkt 5.2 foreslås at Helseklage i slike saker får lovhjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra andre offentlige og private instanser uten samtykke fra den opplysningene gjelder. I punkt 5.3 foreslås at de taushetspliktreglene som gjelder for Helfo, også skal gjelde for Helseklage i saker etter folketrygdloven kapittel 5. Forslagene i punkt 5.3.2 innebærer også visse andre endringer og klargjøringer med hensyn til anvendelsesområdet for saksbehandlingsreglene i folketrygdloven § 21-11 a mv., blant annet hva gjelder saker etter folketrygdloven kapittel 21, 22 og 25.

 

Departementet opplyser om administrative og økonomiske konsekvenser av forslagene i punkt 6 (s. 50 – 52). Samt utkast til endringer i lover og forskrifter i punkt 7 (s. 52 – 58).

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. september 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv