Høring: Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.

07. juli 2021

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.

Vi viser til forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.

Det er positivt at det er igangsatt et arbeid for å harmonisere og gi et mer ensartet regelverk, samt å forenkle og effektivisere saksbehandlingen. Det er imidlertid viktig å påse at dette ikke går på bekostning av kvaliteten og rettssikkerheten til de involverte. Vi vil også påpeke at det må iverksettes ytterligere grep for å få ned saksbehandlingstiden i nemndene, da den over tid har vært uholdbart lang, særlig i Helsepersonellnemnda. Vi viser i den forbindelse til våre innspill til Helseklages nye strategi av 9.10.2019.

Legeforeningen har kommentarer til enkelte av forslagene som presenteres.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv