Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv.

28. januar 2021

Høringsfrist 24.02.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv. Departementet mener endringene skal bidra til å motvirke kroppspress, særlig mot barn og unge.

Departementet foreslår i høringsnotatet blant annet å endre helsepersonelloven slik at det innføres kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling. Bare helsepersonell skal kunne utføre kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjoner eller bivirkninger. Dette vil innebære at noe slik virksomhet ikke lenger kan utføres av aktører uten helsefaglig kompetanse.

 

Videre foreslår Departementet å endre helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven slik at det innføres en 18-årsgrense for å få utført kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling uten medisinsk eller odontologisk begrunnelse. Det at det ved lov innføres en 18-årsgrense vil avklare tvil om hvilken aldersgrense som skal gjelde.

 

Departementet foreslår også å endre forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Det presiseres at helsepersonell må utforme sin markedsføring slik at den ikke oppfattes av barn under 18 år til å være rettet mot deres aldersgruppe, eller slik at markedsføringen på annen måte bidrar til kroppspress blant barn. Departementet foreslår også å endre forskriften slik at det tydelig fremgår at markedsføringsreglene også skal gjelde for kosmetiske inngrep i form av kosmetiske injeksjoner ved bruk av fillers og legemidler. I dag er forskriften avgrenset til å gjelde for kosmetiske inngrep i form av plastikkirurgiske inngrep og inngrep i hud og underhud.

 

Videre foreslår departementet endringer og presiseringer av helsepersonellovens virkeområde, blant annet en presisering av at helsepersonellovens begrep "helsehjelp" også skal omfatte virksomhet som utøves uten klar medisinsk eller odontologisk begrunnelse. Dette vil gjelde dersom handlingen kan medføre helserisiko for pasienter og handlingen for å kunne utføres forsvarlig forutsetter kompetanse som helsepersonell har. Dette innebærer blant annet at helsepersonelloven kommer til anvendelse for alle kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandlinger som helsepersonell utfører dersom "handlingen kan medføre helserisiko for pasienter og handlingen for å kunne utføres forsvarlig forutsetter kompetanse som helsepersonell har".

 

I høringsnotatet vurderer departementet også om alt regelverk for kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling bør undergis en samlet regulering, om det bør foretas endringer i reguleringen av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling i regelverket for kosmetikk, medisinsk utstyr, legemidler og hygienekrav for hudpleievirksomheter mv, om det bør innføres et generelt forbud mot markedsføring av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og om det bør innføres et forbud mot bestilling og bruk av kosmetiske injeksjoner i private hjem. Departementet foreslår ikke slike endringer, men det bes imidlertid om høringsinstansenes vurdering også av dette.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 24. februar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv