Høring - Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak

26. september 2021

Høringsfrist 02.11.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen av Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak.

Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å revidere den nasjonale retningslinjen Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak fra 2014 som en del av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Helsedirektoratet skriver at nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak gir føringer for akuttmottak og observasjonsposter (også kalt akuttposter eller avklaringsposter) tilknyttet sykehusene.

 

Direktoratet utdyper at bakgrunnen for denne revideringen er at man siden den nasjonale retningslinjen ble publisert i 2014 avdekket uheldig medisinsk praksis ved akuttmottakene, som beskrevet i Helsetilsynets rapport "Sepsis: ingen tid å miste" fra 2018, og i Kunnskapssenterets læringsnotat "Akuttmottak – risikosone for pasientsikkerhet" fra 2015.

 

Videre forklares det at de i 2019 ble opprettet en ny medisinsk spesialitet i akutt- og mottaksmedisin fra 2019, og det har kommet en ny Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialforskriften). Disse endringene er inkludert i revisjonen.

 

 

Hovedtrekk i innholdet

I høringsnotatet skriver direktoratet at hovedtrekkene fra tidligere retningslinje er videreført i høringsutkastet som inneholder 16 anbefalinger.

 

I den tidligere retningslinjen var det egne kapitler om spesielle pasientgrupper (for eksempel akutt sykt barn og pasienter med hjertestans) som er fjernet i revisjonen.

 

Andre vesentlige endringer fra forrige versjon av retningslinjen er: 

 

  • Gode rutiner for prioritering av pasienter og bruk av team er vektlagt
  • Anbefalinger knyttet til sporsikring og skadedokumentasjon er satt inn
  • Anbefalinger for muntlig kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid er utdypet
  • Det er gitt anbefalinger knyttet til hvordan akuttmottakene bør følge med på aktivitet og drift, samt ha prosedyrer for kritisk fullt akuttmottak
  • Krav til kompetanse, opplæring, videreutdanning og etterutdanning er oppdatert og utdypet
  • Enkelte anbefalinger knyttet til lokaler og utstyr er satt inn

 

Målgruppen for anbefalingene er hovedsakelig helsepersonell og ledere ved somatiske akuttmottak, men vil også gjelde for helsepersonell som yter helsehjelp i akuttmottak og er ansatt andre steder. Det er også en anbefaling som omhandler observasjonsposter som ofte er tilknyttet akuttmottakene.

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 2. november 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling