Høring - NOU 2020:17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning.

04. mars 2021

Høringsfrist 15.04.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høringen NOU 2020:17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning. Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumentene i 19 partnerdrapssaker begått i Norge i perioden 2014-2017.

Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt for å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumenter i 19 saker og særlig vurdert politi og hjelpeapparat sin håndtering av sakene før drapet. Utvalget fant en rekke utfordringer ved håndteringen og mener at det finnes et potensial for bedre forebygging.

 

På bakgrunn av gjennomgangen av partnerdrapssaker, utvalgets egne erfaringer og andre kunnskapskilder, anbefaler utvalget 70 tiltak for å realisere potensialet som politiet og hjelpeapparatet har for å forebygge partnerdrap. En rekke av tiltakene handler om å sikre at politi og hjelpeapparat benytter eksisterende forebyggende virkemidler. Utvalget anbefaler også nye virkemidler. Ett av disse er at regjeringen oppretter en nasjonal permanent partnerdrapskommisjon.

 

Kapittel 17.2 beskriver helse- og omsorgstjenesten spesielt og utvalget foreslår en rekke tiltak. Dette gjelder spesielt taushetsplikt og utveksling av informasjon mellom helsepersonell og politi. Les mer om dette på side 209-213:

Kap. 17.2.1 Kompetanseløft i helsetjenesten

Kap. 17.2.2 Plikt til å utrede og å risikovurdere i saker om vold i nære relasjoner

Kap. 17.2.3 Styrking av det spesialiserte behandlingstilbudet til voldsutøvere

Kap. 17.2.4 Bedre tilgjengelighet i tilbudet om psykisk helsehjelp

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 15. april 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv