Høring om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak

06. januar 2021

Høringsfrist 01.02.2021

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om LIS1-ordningen – evaluering og tiltak. Rapporten som Helsedirektoratet har sendt på høring om leger i spesialisering del 1 er tredelt. Første del gir en vurdering av omleggingen fra trekningsbasert til søknadsbasert turnusordning i 2012 (kapittel 2). Andre del følger opp tiltak foreslått i Helsedirektoratets vurdering av antall LIS1- stillinger fra 2019 (kapittel 3-5). Til slutt drøfter rapporten om LIS1 kan benyttes til å øke rekrutteringen til allmennmedisin (kapittel 6).

Helsedirektoratet skriver i rapporten at det er Helsedirektoratets vurdering at formålene ved omlegging i det vesentlige har blitt oppnådd. De påpeker at det imidlertid er noen utfordringer. En av de største utfordringene er effekten av sentralisering og hvilke konsekvenser dette har for rekruttering til distrikt. En annen utfordring er at en del leger ikke kommer i gang med spesialisering fordi de ikke får tilbud om stilling selv om de søker flere ganger. Direktoratet mener opprettelsen av flere LIS1-stillinger og bedre utnyttelse av de eksisterende vil kunne hjelpe på situasjonen.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende tiltak:

 1. Helseforetak og private sykehus kan lyse ut ekstra LIS1-stillinger ved behov.
 2. Leger tilbys kun den tjenesten de mangler for å fullføre del 1.
 3. Benytte stilling i annet fylke når det oppstår mangel på kommunestilling.
 4. Kommuner og helseforetak som ønsker det kan lyse ut LIS1-stillinger separat.
 5. Arbeidsgiver kan ansette direkte fra søkerlisten fra siste LIS1-opptak når det oppstår en ledig LIS1-stilling i spesialisthelsetjenesten.
 6. Invitere tjenestene med på erfaringsseminarer for å få til bedre ansettelsesprosesser og samarbeid mellom arbeidsgivere.
 7. Vurdere egne ordninger for leger med lang klinisk erfaring fra utlandet.
 8. Knytte LIS1-stillinger til videre ansettelse i ALIS- og/eller introduksjonsavtaler.
 9. Inkludere LIS1 i mandatet til ALIS-kontorene.
 10. Bedre supervisjon og veiledning av LIS i kommunehelsetjenesten.
 11. Aktiv deltakelse av kommuner i ansettelse av LIS1.

 

Denne høringen skal behandles på Sentralstyret og fagstyrets fellesmøte i februar.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. februar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling