Høring om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak

06. januar 2021

Høring: Høringsbrev om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak

Det vises til Helsedirektoratets (Hdir) høringsbrev av 22. desember 2020.

D
et vises samtidig til Legeforeningens innspillsdokument ifm. arbeidsmøtene som ble avholdt i august og september i oktober 2020 (1), innspillsdokument av 15. september 2020 (2), vår tilbakemelding på rapporten "IS-2802 Vurdering av antall LIS1- stillinger" (3) til Hdir i desember 2018, samt vårt brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) den 11. april 2019 (4) med Legeforeningens oppsummering av tiltak for å bedre kapasiteten i LIS1-ordningen.

Legeforeningen har sendt utredningen på bred høring internt i organisasjonen, og vil kommentere høringsforslaget i det følgende, både generelt og spesielt når det gjelder anbefalingene, ref. direktoratets høringsbrev.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling