Høring om Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata

03. mars 2021

Høringsfrist 20.04.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Direktoratet for e-helse sender på høring utkast til revidert versjon av Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata.

Direktoratet opplyser at den første versjonen spesifiserer krav til innrapportering av metadata fra sentrale helseregistre. Den reviderte versjonen dekker nå også innrapportering av metadata fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre og befolkningsbaserte helseundersøkelser. Direktoratet skriver videre at egenskapene (propertiene) på kildenivå og variabelnivå i større grad enn tidligere er omforent med de internasjonale standardene DCAT og SKOS, og de norske versjonene av disse (DCAT-AP-NO og SKOS-AP-NO). Bruk av internasjonale standarder er en forutsetning for å kunne tilrettelegge for en mer automatisert utveksling og validering av metadata mellom forskjellige kataloger/portaler som blant annet Felles datakatalog og European Data Portal.

Direktoratet opplyser videre at kravene i spesifikasjonen er detaljerte og dette betyr at for nye brukere vil det være helt nødvendig med grunnleggende innføring og veiledning for å klare å rapportere inn metadata i henhold til spesifikasjonen.

Direktoratet for e-helse ønsker først og fremst å få konkrete tilbakemeldinger på de endringene som er gjort, herunder om endringene oppfattes som hensiktsmessige og realiserbare.

Det ønskes spesielt tilbakemelding på:

  • Generell lesbarhet og gjerne innspill til forbedringer
  • Den logiske informasjonsmodellen. Er den forståelig?
  • Realismen i ambisjonsnivået når det gjelder obligatoriske properties. Vil dere klare å levere innhold på disse?

Direktoratet for e-helse ønsker å få innspillene strukturert i henhold til kapitler og underkapitler i spesifikasjonene og ikke direkte i dokumentet. 

Direktoratet forventer i utgangspunktet ingen tilbakemeldinger på vedleggene med mapping av properties mot henholdsvis DCAT og SKOS. Disse er under utvikling, men de er tatt med for å vise at spesifikasjonen i stor grad er, og i større og større grad vil, bli forankret i internasjonale standarder.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 20. april 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen | Medisinsk fagavdeling