Høring - Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet

09. juni 2021

Høringsfrist 13.08.2021

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet.

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill på utkastet til reviderte nasjonale faglige anbefalinger for behandling ved opioidavhengighet. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et landsdekkende tilbud til personer med opioidavhengighet. Helsedirektoratet forklarer at de er kjent med at det er ulikt hvordan gjeldende anbefalinger praktiseres, samt at det er misnøye hos en del pasienter i LAR om behandlingen de tilbys.

Direktoratet utdyper videre at siden gjeldende nasjonale faglige retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet ble publisert i 2010 er det tilkommet betydelig mer brukererfaring, klinisk erfaring og forskning. Det er derfor et behov for å oppdatere nasjonale faglige anbefalinger slik at substitusjonsbehandling i LAR gis i samsvar med oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Helsedirektoratet skriver at målgruppen for den reviderte retningslinjen er tjenesteytere og ledere innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og omsorgstjenester som har ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med opioidavhengighet. Pasientmålgruppen er primært pasienter som er blitt opioidavhengige etter bruk av opioider som rusmiddel. Helsedirektoratet skriver at anbefalingene kan også være nyttige for personer som har utviklet opioidavhengighet gjennom smertebehandling.

Helsedirektoratet forklarer at av de totalt 10 anbefalingene omhandler:

  • 1 valg av behandlingsmetode ved opioidavhengighet
  • 8 omhandler substitusjonsbehandling og kontroll med denne
  • 1 omhandler rehabilitering.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 13. august 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling