Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye bestemmelser i) legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a

07. april 2021

Høringsfrist 01.06.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Statens legemiddelverk mottatt høring om utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye bestemmelser i) legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a. Statens legemiddelverk sender høringen på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

I tillegg til endringer i ovennevnte lover foreslås det å fastsette hjemmel for overtredelsesgebyr etter legemiddelloven § 28 a jf. § 10 første ledd første punktum jf. forskrift 18.12.2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) § 8-6 første ledd bokstav a, i legemiddelforskriften.

Legemiddelverket opplyser at høringsnotatet er utarbeidet av Legemiddelverket i samarbeid med Helsedirektoratet.

Ovennevnte lovbestemmelser som gir hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr, vil settes i kraft samtidig med ikrafttredelsen av ny forskrift om utmåling og betaling av overtredelsesgebyr. Det tas sikte på at overtredelsesgebyr kan innføres fra 1. januar 2022.

Oppsummert foreslås det: 1) individuell utmåling av overtredelsesgebyr mot foretak og fysiske personer, og 2) øvre utmålingsrammer fastsatt i bestemte antall folketrygdens grunnbeløp (G).

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Statens Legemiddelverk.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. juni 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv