Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten

07. april 2021

Høringsfrist 03.06.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om utredning om organisering av luftambulansetjenesten.

Ekspertgruppens mandat har blant annet vært å utrede modeller for framtidig drift av den operative delen luftambulansetjenesten (ambulansefly og ambulansehelikopter) og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene:

  • Dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne
  • Modell med offentlig drift
  • Modell med drift av ideelle aktører

I 2018 ga Legeforeningen innspill til høring om luftambulansetjenesten, Dok 8:224 S (2017-2018)), og det samme gjorde Finnmark Legeforening. I utredningen fra ekspertgruppen er noen av innspillene tatt med i rapporten. Begge innspillene kan leses her.

Ekspertgruppen har i tråd med mandatet utredet tre modeller for drift av luftambulansetjenesten, og har kommet med tilrådning om framtidig modell. Departementet ønsker at berørte og interessenter kommenterer ekspertgruppens vurderinger av de ulike modellene.

Kapittel 7 i ekspertgruppens rapport tar for seg modeller for framtidig organisering og drift av luftambulansetjenesten og kapittel 8 ser på økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser av modellene.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret 22. juni.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. juni 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gisle Bruknapp | Samfunnspolitisk avdeling