Landsstyresak - Valg av representanter til SOP styret for perioden 1.1.2022 – 31.12.2025

12. januar 2021

Høringsfrist 01.03.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

SOP ledes av et styre på fem medlemmer. Lederen velges av landsstyret i Den norske legeforening. I tillegg velger landsstyret tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Det femte medlem med varamedlem oppnevnes av staten, ved ansvarlig departement. Styret velger selv nestleder.

Styrets leder og øvrige styremedlemmer med varamedlemmer velges/oppnevnes for fire kalenderår om gangen. Landsstyret i Den norske legeforening velger to medlemmer hvert annet år. Samtidig velges varamedlemmer, hhv et varamedlem når lederen står på valg og to når lederen ikke står på valg (jf vedtektenes § 3-1)

Styrets leder, Hans Kristian Bakke (Af), og medlem Anne Mathilde Hanstad (Af) står på valg ved Landsstyremøtet 2021.

Sentralstyret er valgkomite for landsstyret. Dette innebærer at den landsstyrevalgte valgkomiteen ikke har forberedelse av dette valget i sitt mandat.

Sentralstyret vedtok i møte 11.11.2020 å iverksette prosess for innhenting av forslag for valg av representanter til SOP styret. Sentralstyret ber om at forslag på kandidater, (medlem med varamedlem), sendes til tone.houge.holter@legeforeningen.no innen 1.3.2021. Det bes om at kandidater som foreslås er forespurt. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er fastsatt i vedtektene hvordan sammensetningen av styret skal være med tanke på yrkesforeningstilhørighet, men det har vært en tradisjon for at AF og PSL har vært sterkt representert, i og med at den største målgruppen for SOP er privatpraktiserende leger.

Nåværende medlemmer av styret som er på valg, har meddelt at de ikke ønsker å stille til gjenvalg.

SOPs styre har per i dag slik sammensetning:

Medlem

 

Varamedlem

Forening

Hans Kristian Bakke, leder

(2018 – 2021)

 

AF

Anne Mathilde Hanstad

(2018 – 2021)

Åge Henning Andersen

AF

Arne Laudal Refsum

(2020 – 2023)

Jon Helle

OF

Signe Marit Stephanides

(2020 – 2023)

Anne Cecilie Hallquist

PSL

I tillegg fra Arbeids- og sosialdepartementet:

Anita Mølmesdal Sivertsen

(2018 – 2021)

Hilde Olsen

ASD

Sentralstyret vil foreta en innstilling i saken på sitt møte 29.4.2021, før oversendelse til Landsstyret som foretar det endelige valget.

Saksbehandler

Tone H. Holter Økonomi- og administrasjonsavdelingen