Valg av nytt sentralstyre 2021-2023

08. januar 2021

Høringsfrist 01.05.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningens valgkomité for perioden 2019-2021 er i gang med forberedelsene til valgene som skal finne sted på landsstyremøtet 1.-3. juni 2021.

Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge frem forslag på kandidater til følgende verv:

  • president
  • visepresident
  • 7 øvrige medlemmer til sentralstyret
  • 3 varamedlemmer til sentralstyret

I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og spesialforeninger.

I tillegg kan det enkelte medlem av Legeforeningen sende inn forslag på kandidater.

De som sender inn forslag, bes om å markere hvilke posisjoner de enkelte er foreslått til, og om kandidatene er forespurt.

Valgkomiteen skal gi landsstyret en kort oversikt over kandidatenes faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i foreningen. Vi ber om at forslagsstillerne også informerer valgkomiteen om dette i den utstrekning de selv har kjennskap til disse opplysningene.

Forslag på kandidater kan sendes på e-post til leder av valgkomiteen eller lastes opp på Legeforeningen.no via høringsmodulen. Medlemmene kan også kontaktes per telefon eller e-post.

Valgkomiteen har følgende medlemmer:

Ivar Halvorsen, leder
Mobil: 992 98 562
E-post: ivar.halvorsen@lyse.net

Jon Helle
Mobil: 971 21 081
E-post: jonhelleprivat@gmail.com

Anja Fog Heen
Mobil: 98812200
E-post: anjaheen@gmail.com

Oversikt over dagens medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret:

Medlemmer

President Marit Hermansen

Visepresident Anne-Karin Rime

Ole Johan Bakke

Clara Bratholm

Marit Karlsen

Nils Kristian Klev

Frøydis Olafsen

Geir Arne Sunde

Kristin Kornelia Utne

Varamedlemmer

Ståle Clementsen

Håvard Ravnestad

Lars Peter Christersson

Alle ”posisjoner” er på valg.

Valgkomiteen står foran en stor og viktig oppgave ved å fremme forslag til foreningens viktigste tillitsverv. Bruk derfor anledningen til å komme med forslag på kandidater.

I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité vil de innkomne forslag til kandidater bli sendt ut til alle påmeldte til landsstyremøtet to uker før møtet, mens valgkomiteens innstilling vil bli lagt frem i møtet.

Vi ber om at forslag på kandidater er valgkomiteen i hende innen 1. mai 2021.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli | Generalsekretærens stab