Høring av Prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet

26. januar 2022

Høringsfrist 28.02.2022

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring om Vurdering av prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet.

Direktoratet skriver at brukers behov skal være førende for utviklingen av helse- og omsorgstjenestene, og tjenestene skal være likeverdige for alle pasienter – uavhengig av hvor i landet de bor. Videre utdypes det at i dag er et gap mellom målsettingen om at innbygger skal være aktiv deltaker i oppfølging av egen helse, og den tilgangen innbygger har til digitale verktøy som gjør dette mulig.

Det er også behov for at utviklingen av digitale helsetjenester i Norge tilpasses befolkningens helsekompetanse. De forklarer at mange har vanskeligheter med å forstå helseinformasjon, finne fram til rett instans i helsevesenet og delta aktivt i helsekommunikasjon med helsepersonell via ulike kanaler. Brukervennlige og universelt utformede løsninger vil bidra til at innbyggere tar de i bruk. Pårørende bør også få tilgang til verktøy som gjør det enklere å mestre sin rolle. Helsepersonell på sin side har behov for effektiv informasjonsflyt på tvers av tjenestenivåer og virksomheter. Administrasjonsbyrden er stor, og det er viktig å frigi tid til pasientkontakt ved å digitalisere administrative oppgaver.

For at de digitale tjenestene skal oppleves helhetlige og likeverdig for innbyggerne, er det nødvendig å samordne utviklingen på tvers av nasjonale, lokale og regionale løsninger, og stille krav om at aktørene tilgjengeliggjør helseopplysninger og støtter kommunikasjon med innbygger via Helsenorge. Direktoratet forklarer at under pandemien vokste det frem gode digitale løsninger hvor den eksisterende infrastrukturen til Helsenorge sørget for rask lansering og nasjonal utbredelse av nye tjenester. Prinsippene som Direktoratet for e-helse foreslår skal gjøre det enklere for aktørene å ta beslutninger knyttet til utvikling av digitale innbyggertjenester.

Direktoratet for e-helse anbefaler at følgende prinsipper bør ligge til grunn for koblingen mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet:

  • Oversiktprinsippet skal ivareta innbyggers behov for oversikt og innsikt. Prinsippet skal bidra til at helseopplysninger fra regionale og lokale løsninger kan presenteres for innbygger i en samlet oversikt. Prinsippet skal også bidra til at det tilrettelegges for at innbygger opplever de digitale tjenestene som sammenhengende på tvers av nasjonale, regionale og lokale løsninger, og på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.
  • Personvernprinsippet skal bidra til at innbygger kan registrere personvernsinnstillinger og informasjon om fullmakts- og representasjonsforhold ett sted for digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, og at aktørene benytter samme autoritative kilde uavhengig av hvordan helsetjenesten er organisert.
  • Verktøyprinsippet skal bidra til å legge til rette for innbygger som ressurs ved å tilgjengeliggjøre kvalitetssikrede helsefremmende applikasjoner og verktøy som del av helsetjenesten. Det skal være enkelt å finne frem til verktøy som understøtter brukerens behov. For å øke tilfanget av slike verktøy vil det være nødvendig å utnytte potensialet som ligger i helsenæringen.
  • Informasjonsprinsippet skal bidra til å dekke innbyggers behov for kvalitetssikret og konsistent informasjon om helse og livsstil på tvers av kanaler. Prinsippet skal også sikre at aktørene i sektoren bidrar med innholdsproduksjonen på Helsenorge, og at aktørene også kan benytte denne felles informasjonskilden i lokale og regionale løsninger.

Direktoratet for e-helse ønsker tilbakemelding på:

  • I hvilken grad vil prinsippene gi en forutsigbarhet for deg som høringsinstans med tanke på felles utviklingsretning for digitale innbyggertjenester i Norge?
  • På hvilken måte mener høringsinstansen at god etterlevelse av prinsippene kan oppnås?
  • Hvilke økonomisk-administrative og teknologiske konsekvenser med mer vil prinsippene ha for dere som høringsinstans?

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. februar 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling