Høring av utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi

Medisinsk fagavdeling 20. juni 2022

Høringsfrist 17.08.2022

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi.

Sammen redder vi liv er en nasjonal førstehjelpsdugnad som ble startet opp av Helse- og omsorgsdepartementet i februar 2017. Gjennom ulike delprosjekter har det blitt satset på førstehjelpsopplæring og styrking av den akuttmedisinske kjede gjennom offentlige, frivillige og ideelle organisasjoner. Helsedirektoratet har hatt ansvaret for å følge opp strategien som viser retning for førstehjelpsdugnaden.

Førstehjelpsdugnaden varer ut 2022 og det arbeides for en fortsatt førstehjelpssatsing i tiden etter dugnadens slutt, og direktoratet ønsker innspill til dette.

Helsedirektoratet har gitt Fagrådet i Sammen redder vi liv mandat til å utarbeide et utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi for årene 2023-2030. Fagrådet har fått innspill fra bruker- og pårørenderepresentanter i arbeidet. Formålet med denne strategien er å øke overlevelsen og begrense skade ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus, og den skisserer sentrale målgrupper og virkemidler for å få dette til.

En ny nasjonal førstehjelpsstrategi viser retningen for den samlede førstehjelpsinnsatsen i årene som kommer og løfter fram områder som bør prioriteres.

Helsedirektoratet ber om innspill til strategiens foreslåtte innsatsområder og tiltak.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer i vedlagte dokumenter.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 17. august 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Jon Ørstavik Medisinsk fagavdeling