Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon

Avdeling for jus og arbeidsliv

15. juni 2022

Høringsfrist 10.08.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet mottatt høring av forslag om å tillate at sykmelding kan gid etter e-konsultasjon.

I henhold til folketrygdloven § 8-7 skal pasienten undersøkes av lege før det kan gis sykmelding. Som hovedregel er det et vilkår for å få sykmelding at pasienten har hatt en personlig, fysisk undersøkelse hos legen.

Departementet skriver at gjennom de siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenesten økt betraktelig. Tidlig under pandemien ble det i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien åpnet for at sykemelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen. Dette gjelder foreløpig til og med 30. juni 2022.

I høringsnotatet foreslår departementet å åpne for å skrive sykmelding basert på e-konsultasjon på permanent basis. Videre utdyper departementet at for å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag foreslår de enkelte rammer for en slik ordning bl.a. gjennom forslag til endringer i folketrygdloven § 8-7.

Konkret innebærer det å åpne for e-konsultasjon ved sykmeldinger under følgende forutsetninger/rammer:

  • Pasienten er kjent for legen
  • Pasientens diagnose er kjent for legen
  • Krav om faglig forsvarlighet

Departementet forklarer at de med dette mener at disse rammene innebærer bl.a. at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter e-konsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem.

Videre foreslår de en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon der det er risiko for at pasienten smitter andre dersom vedkommende møter fysisk.

Departementet skriver i høringsnotatet under punkt 4.2.1 Pasienten er kjent for legen, at de er usikre om det bør være flere kriterier enn de overnevnte og ber om innspill på dette.

Definisjon av e-konsultasjon

I forskrift 25. juni 2021 nr. 226 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, som "elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og legespesialisten eller dennes stedfortreder, herunder LIS1- lege der e-konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon/sykebesøk."

Departementet bruker begrepet "e-konsultasjon" i denne høringen som en "generell betegnelse på kommunikasjon mellom lege og pasient ved bruk av telefon, skriftlige meldinger og videokonferanser".

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 10. august 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv