Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

Medisinsk fagavdeling

09. august 2022

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre forskrift av 1. januar 1995 nr 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper defineres som allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr 3 og 4.

Legeforeningen støtter forslaget om å definere apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom, og de begrunnelser departementet har gitt for forslaget.

Vi vil fremheve følgende momenter:

  • Av beredskapsmessige hensyn er det avgjørende å sikre juridisk handlingsrom for å kunne iverksette nødvendige tiltak.
  • Styrking av rettigheter (og plikter) til helsehjelp for personer som blir smittet eller kan være smittet av apekopper er et vesentlig argument for at apekopper klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det kan bidra til å begrense utbredelsen og konsekvensene av smittetilfeller.

Det er viktig at personer som mistenker smitte med apekopper raskt oppsøker lege, følger råd om isolasjon og samarbeider ved smittesporing. Hele befolkningen må informeres om forskriftsendringen og hva det innebærer.

Koronakommisjonens rapport viser at det foreligger et forbedringspotensial knyttet til sentrale helsemyndigheters informasjon til kommuneoverlegene/kommunene. Myndighetene bør allerede nå vurdere hvordan tiltak bestemt etter smittevernloven § 4-1 skal kunne iverksettes. I det ligger en vurdering av handlingsrommet for kommuner/ kommuneoverleger i håndteringen av smittetilfeller.

Etter smittevernloven §4-2 kan det være aktuelt å gi forbud mot utførelse av arbeid. Dette er vedtak som skal fattes av kommunelegen i samarbeid med infeksjonsmedisinsk overlege ved sykehus. Slike vedtak kan få store konsekvenser, både for den enkelte og for virksomhetene de er ansatt i. Departementet oppfordres derfor til å lage en veiledning til kommuner/kommuneleger om hvordan og på hvilket grunnlag slike vedtak skal fattes.

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Jan Emil Kristoffersen
kst. fagdirektør

Elisabeth Selvaag
Spesialrådgiver/lege

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling