Høring – Forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

Medisinsk fagavdeling

30. mars 2022

Høringsfrist 13.05.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring av forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet.

I rapporten «Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet» har direktoratet undersøkt hvordan gjennomføringskraften på e-helseområdet kan økes. De skriver at analysene viser at gjennomføringskraften på det norske e-helseområdet henger tett sammen med sektorens evne til å samarbeide med næringslivet om å ta i bruk e-helseprodukter og -tjenester. Videre utdyper de at e-helseområdet gjennomgående preges av at slike produkter og tjenester må tilpasses aktørene i helse- og omsorgssektorens kliniske, tekniske, organisatoriske og forretningsmessige situasjon for at de skal kunne tas i bruk. I tillegg er teknologianvendelsen preget av høy usikkerhet og hyppig endringstakt.

Direktoratet mener at for å øke gjennomføringskraften trenger helse- og omsorgssektoren tilgang til robuste og vedvarende forsyninger av kapasitet, ekspertise og teknologi fra leverandørmarkedet. Videre at sektorens evne til å samarbeide med leverandørene blir dermed viktig. Dette mener de særlig gjelder når partene må gjøre spesifikke tilpasninger til hverandre, eksempelvis når kundene må tilpasse sin kunnskap, sine prosedyrer, sin teknologi mv. til leverandørene, og når leverandørene må skaffe seg innsikt i kundenes beslutningsprosesser, forretningsproblemer, eksisterende IKT infrastruktur, eksisterende planer og kontraktuelle forpliktelser mv.

Direktoratet forklarer i høringsnotatet at analysene avdekker imidlertid at det på flere områder er lav tillit mellom aktørene i helse- og omsorgsektoren og leverandørene. Dette henger sammen med en rekke forhold. I utkastet til prinsipper skriver direktoratet at de har konsentrert seg om å gi faglig veiledning på noen underliggende problemstillinger som har blitt påpekt av en rekke aktører på e-helseområdet.

Prinsippene er utviklet som faglige råd til virksomheter i helse- og omsorgssektoren ved bruk av markedet på e-helseområdet kort gjenfortalt under:

  • Sourcingstrategi: Det offentlige skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt.
  • Kontraktsvalg: Stille krav om forretningsmessighet ved valg av kontraktsform og kontraktsvarighet på e-helseområdet for å sikre langsiktighet, forutsigbarhet og investeringsrom. Valg av kontraktsform og kontraktsvarighet skal knyttes til formålet med anskaffelsen. Bruk av avtaler med kortere tidshorisont enn hva formålet tilsier skal begrunnes.
  • Næringsutvikling: Den offentlige helse- og omsorgstjenesten skal ivareta leverandørenes behov for kommersielt bærekraftige avtaler, slik at leverandørene over tid kan utvikle og levere gode løsninger til helse- og omsorgstjenestene.
  • Samspillsnormer: Det offentlige og leverandørene skal møte hverandre med respekt og profesjonalitet.
  • Forutsigbarhet: Det offentlige skal ikke legge beslag på vesentlige ressurser fra leverandører uten å opplyse om hvilke forventninger leverandørene kan ha til reelle innkjøp. I tillegg skal det offentlige være tydelige på hva som kommer til å etterspørres fremover, samt hvilke standarder som skal implementeres og når.
     

Direktoratet ønsker generelle tilbakemeldinger på innholdet i prinsippene, og på om prinsippene er formulert på hensiktsmessig nivå. Direktoratet er spesielt opptatt av å få tilbakemeldinger på hvorvidt prinsippene kan oppfattes som god veiledning til beslutningstakere på e-helseområdet i helse- og omsorgssektoren.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 13. mai 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling