Høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap – tema: Digital sikkerhet

Medisinsk fagavdeling

24. juni 2022

Høringsfrist 08.08.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring av innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap – tema: Digital sikkerhet.

Direktoratet for e-helse skriver at de i lengre tid har arbeidet med en strategi for digital sikkerhet. Arbeidet er utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Strategien skulle utarbeides i samarbeid med Norsk helsenett SF (NHN), Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon (KS), Helsetilsynet og Helse Sør-Øst på vegne av de regionale helseforetakene. I tillegg har det vært gjennomført en rekke arbeidsmøter med bred deltagelse fra sektoren. Arbeidet har også vært behandlet gjennom flere saker i Nasjonal styringsmodell for e-helse.

Videre forklarer de at våren 2022 besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at oppdraget skulle endres. Det nye oppdraget handlet om å utarbeide et innspill om digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren til stortingsmeldingen om helseberedskap. Stortingsmeldingen skal legges frem våren 2023 og ta for seg flere scenarier, hvor digitale trusler er ett av dem. Bakgrunnen for oppdragsendringen er et ønske om å få mest oppmerksomhet og rask utvikling på området, det økte trusselnivået etter Russlands invasjon av Ukraina og å redusere antall dokumenter å forholde seg til.

 

Høringsnotatet inneholder:

 • En oversikt over hva som gjøres i sektoren i dag knyttet til digital sikkerhet, med hovedfokus på beredskap, herunder forebyggende arbeid
  • Hva gjøres i sektoren i dag (kapittel 2)
  • Oversikt over eksisterende tiltak knyttet til digital sikkerhet i sektoren (vedlegg A)
 • En beskrivelse av de største utfordringene sektoren står overfor på området (kapittel 3)
 • Et forslag til mål for digital sikkerhet og beredskap i helse- og omsorgssektoren (kapittel 4)
 • Et forslag til innsatsområder i arbeidet med digital sikkerhet, med forslag til tiltak for hvert innsatsområde (kapittel 5)
   

Det er ønskelig at høringsinstansene særskilt gir tilbakemelding på følgende i sine høringssvar:

 • Er det mangler i beskrivelsen av pågående initiativer knyttet til digital sikkerhet i nasjonal helseberedskap (kapittel 2 og vedlegg A)? Vi ønsker beskrivelse av initiativer so ikke er med og innspill der eksisterende beskrivelser er upresise eller mangelfulle.
 • Er beskrivelsen av utfordringsbildet (kapittel 3) i tilstrekkelig grad dekkende for den reelle situasjonen?
 • Beskriver de foreslåtte målene for arbeidet med digital sikkerhet i nasjonal helseberedskap (kapittel 4) et passende og dekkende målbilde?
 • Er de foreslåtte innsatsområdene og de foreslåtte tiltakene (kapittel 5) hensiktsmessige, og er de realistiske å gjennomføre?
   

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 8. august 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling