Høring – Innspill til Kvinnehelseutvalget - OBS Kort frist!

12. januar 2022

Høringsfrist 31.01.2022

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har via Akademikerne mottatt høring for innspill til Kvinnehelseutvalget.

Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt i mars 2021 og mandatet er å lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget skal levere sin rapport 8. mars 2023.

Utredningen skal gi en kunnskapsoversikt over temaene kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv, samt foreslå tiltak som kan bidra til å styrke ivaretakelsen av kvinners helse og kjønnsperspektivet i folkehelsearbeidet, helse- og omsorgstjenestene og helsefaglig forskning og -utdanning. Utvalget skal komme med anbefalinger om noen prioriterte innsatsområder og tiltak. Les mer om mandat og arbeidet her: Kvinnehelseutvalget – Et offentlig utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.

Kvinnehelseutvalget ønsker kunnskap om hva som vil være de viktigste tiltakene for å få til likeverdige helsetjenester. Utvalget skriver at sivilsamfunnet besitter viktig kunnskap og erfaringer om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Kvinnhelseutvalget ønsker derfor innspill til arbeidet og spesielt innspill om tiltak og anbefalinger som utvalget bør vurdere.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.
Legeforeningen tar sikte på å sende innspill til Akademikerne.

Les mer i vedlegg.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 31. januar 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag Medisinsk fagavdeling