Høring - Legemiddelgrunndata - analyse av behov og omfang

Medisinsk fagavdeling 24. november 2022

Høringsfrist 30.01.2023

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring av rapport om Legemiddelgrunndata – analyse av behov og omfang.

Direktoratet for e-helse har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjort en kartlegging og analyse av helse- og omsorgssektorens behov for felles grunndata om legemidler (strukturert legemiddelinformasjon), samt anbefalt et omfang og veien videre. Direktoratet opplyser om at arbeidet er gjennomført i samråd med aktører og interessenter i helse- og omsorgssektoren.

Hovedinnholdet i rapporten er:

 • Dagens situasjon og utfordringsbildet
 • Metode og prosess
 • Analyse og kategorisering av innspill fra behovskartleggingen
 • Formål og omfang
 • Vurdering
 • Anbefalinger om veien videre

Vedlegget i høringsdokumentet inneholder beskrivelser av innspillene fra behovskartleggingen i helse- og omsorgssektoren (som blir et underlag til det videre arbeidet). Det presiseres at innspillene ikke er prioritert eller vurdert opp mot omfanget (som beskrevet i kap. 7).

Direktoratet for e-helse ønsker særskilt tilbakemelding på

 • Omfanget av legemiddelgrunndata (kap. 7).
 • Det videre arbeidet og deres egen rolle i det videre arbeidet (kap. 9).
 • Spesielt for aktører som ikke har deltatt i samlingene: Har dere behov knyttet til legemiddelgrunndata som ikke er omtalt i vedlegget?
   

Sekretariatet ønsker i tillegg å informere om at direktoratet har samtidig plan for digitalisering på legemiddelområdet på høring, hvor legemiddelgrunndata er ett av tiltakene i denne planen. Legeforeningen er i skrivende stund i sluttfasen av utarbeidelse av høringsuttalelse til høringen av plan for digitalisering på legemiddelområdet og høringsuttalelsen vil bli publisert på nettsidene til Legeforeningen i medio desember.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 30. januar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anne Ringnes Medisinsk fagavdeling