Høring - Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra overgrepsmottak

Medisinsk fagavdeling

27. juni 2022

Høringsfrist 28.09.2022

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) mottatt høring av Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra overgrepsmottak.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) – Faggruppe Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak, samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak. I regi av NKLM har det blitt utarbeidet forslag til felles nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra overgrepsmottak. Representanter fra overgrepsmottak har deltatt i arbeidet og tidligere innspill fra dialog med Den rettsmedisinske kommisjon og justis-sektoren er tatt med opplyser NKLM.

NKLM skriver i høringsbrevet at i saker som anmeldes, og der pasienten gir informert fritak fra taushetsplikten, utleveres dokumentasjon fra overgrepsmottaket etter anmodning fra politiet. Dette inkluderer skriftlig dokumentasjon, spormateriale, samt fotografier og skisser. Flere overgrepsmottak skriver allerede friteksterklæringer basert på lokale maler, mens andre utleverer dokumentasjon i skjema-form (Rettsmedisinsk protokoll)

Videre utdyper de at det i regi av NKLM har det tidligere blitt utviklet skriftlige verktøy for dokumentasjon av undersøkelse av overgrepsutsatte (Rettsmedisinsk protokoll). Behovet for en ny felles nasjonal mal for legeerklæring har blitt tydeliggjort gjennom erfaringer over år i NKLM, samt i dialog med Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), Politi og Påtalemyndighet. Det er et stort spenn i format og innhold på klinisk rettsmedisinske legeerklæringer fra hele landet. DRK anbefaler bruk av friteksterklæring. Legeerklæringen skal svare på oppdragsgivers mandat (som regel fra politi/påtalemyndighet), for å belyse saken. Innspill fra justis-sektoren til NKLM støtter opp om hensikten med en nasjonal mal for friteksterklæring.

 

Til orientering for høringsinstansene

NKLM opplyser om at mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring er ment å være anbefalt format, men vil kunne trenge enkelte lokale tilpasninger. Den foreligger i to versjoner: (1) et tradisjonelt rettsmedisinsk oppsett med alle vurderinger og konklusjoner samlet til slutt, samt (2) et alternativt oppsett med vurderinger og konklusjoner fortløpende.

Avslutningsvis forklarer NKLM at veiledningen med eksempler er ment å være et hjelpemiddel i opplæringsøyemed for helsepersonell som skal dokumentere og gjøre vurderingene i en legeerklæring.

 

NKLM ønsker særlig tilbakemelding på:

  • Er malen forståelig, anvendelig, oversiktlig og relevant?
  • Er det vesentlige forskjeller mht. anvendelighet, oversiktlighet og relevans mellom de to foreslåtte oppsettene? Er det noe som mangler?
  • Foreligger det praktiske utfordringer mht. elektroniske journalsystem, integrasjon av malen på sikkert område, lagring av fotografier etc.?
     

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer i vedlagte dokumenter.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. september 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Jon Ørstavik Medisinsk fagavdeling