Høring - nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep

26. januar 2022

Høringsfrist 25.02.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen av Nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep.

Bakgrunnen for høringen er at Helsedirektoratet fikk i Tildelingsbrevet for 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdrag å utvikle en "overordnet strategi for helhetlig og planmessig utvikling av arbeidet rettet mot voldsutøvere og overgripere". Oppdraget er videreført i 2021.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har høsten 2020 uført et forarbeid til strategien. Direktoratet skriver at forarbeidet samtidig ga en faglig innføring på området. Videre skriver direktoratet at de våren 2021 inviterte mer enn 100 kompetansetjenester, fagmiljøer, organisasjoner/stiftelser, kommuner og helseforetak til å spille inn overordnede mål, temaet eller områder og problemstillinger som det er viktig å løfte frem i en helhetlig strategi og planmessig utvikling.

Helsedirektoratet skriver at arbeidet med strategien er blitt tatt opp i BrukerRop (Helsedirektoratets brukerråd på rus- og psykisk helsefeltet) og pårørenderepresentant fra BrukerRop har deltatt i intern arbeidsgruppe med strategiarbeidet for å best mulig løfte bruker- og pårørendeperspektivet.

Helsedirektoratet fikk mer enn 20 tilbakemeldinger som er innarbeidet i utkastet. Direktoratet har i tillegg gjennomført en intern høring av strategien høsten 2021.

Strategien har 4 overordnede målsettinger med delmål.

  • Likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud
  • Utøvere skal bli vurdert for rett til helsehjelp
  • Styrking av bruker- og pårørendemedvirkning
  • Felles faglig rammeverk for forebygging av vold og overgrep

Helsedirektoratet ber spesielt om tilbakemeldinger på målsetting om likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud til utøvere av vold og seksualisert vold – også behovet for tidlig forebygging rettet mot de som står i fare for å utøve vold eller overgrep, helst de under 18 år etter anbefalinger fra WHO (2011).

Denne høringen skal behandles av Fagstyret

Les mer i vedlagte dokumenter.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 25. februar 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling