Høring – Nasjonal styringsmodell for e-helse

Medisinsk fagavdeling

09. februar 2022

Høringsfrist 23.03.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring av Nasjonal styringsmodell for e-helse.

Nasjonal styringsmodell for e-helse, slik den fremstår i dag, ble etablert i 2016 for å styrke IKT-utviklingen og gjennomføringsevnen i helse- og omsorgstjenesten, og bidra til nasjonal styring. Modellen består i dag av tre utvalg, Nasjonalt e-helsestyre, Prioriteringsutvalget (NUIT) og Fagutvalget (NUFA). Den er konsensusbasert og skal gjennom sin brede sektordeltagelse bidra til å gi aktørene økt innflytelse i den nasjonale e-helseutviklingen.

Direktoratet fikk i tildelingsbrev for 2021 i oppdrag å levere forslag til hvordan den nasjonale styringsmodellen for e-helse kan videreutvikles for å ivareta helhetlig og i størst mulig grad forpliktende e-helseutvikling. Videre skriver de i høringsbrevet at evalueringen av dagens styringsmodell har blitt gjort i samarbeid med medlemmene i de nasjonale utvalgene Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA. Riksrevisjonens anbefalinger om hvordan styringsmodellen bør innrettes i "Riksrevisjonens undersøkelse av Helse- og omsorgsdepartementets styring av arbeidet med Én innbygger – én journal" fra juni 2021, er også tatt med i arbeidet. 

Utfordringer ved dagens styringsmodell og anbefalte endringer er omtalt i kulepunkter på høringssiden til Direktoratet for e-helse og utdypet i tilhørende høringsnotatet.

Direktoratet for e-helse har særlig tre punkter de ønsker tilbakemelding på:

  • Er dere enige i de foreslåtte endringene i styringsmodellen eller er det andre endringer og tiltak som Direktoratet for e-helse bør vurdere?
  • Har dere forslag til konkrete endringer i de revidert mandatene?
  • Har dere tilbakemeldinger på hvilke saker som skal/bør behandles i styringsmodellen?
     

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 23. mars 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling