Høring - NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Medisinsk fagavdeling

20. desember 2022

Høringsfrist 30.01.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet mottatt høring av NOU 2022:17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 23. april 2021 et utvalg som hadde i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for opptak til høyere utdanning. Utvalget leverte 1. desember 2022 sine forslag til Kunnskapsdepartementet. Utvalget kommer med anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om hvordan departementet kan lage et opptaksregelverk som er basert på prinsipper om at det skal være mest mulig rettferdig, effektivt og enkelt å forstå.

Departementet skriver at utvalget har levert et forslag til en helhetlig modell som skiller seg betydelig fra dagens modell. De ber om at konsekvenser av eventuelle endringer i enkeltelementer vurderes opp mot helheten.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 30. januar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling