Høring - NOU 2022: 7 Pensjonsutvalgets utredning

Jus og Arbeidsliv 29. juni 2022

Høringsfrist 05.10.2022

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom Jus og Arbeidsliv