Høring - NOU 2022: 7 Pensjonsutvalgets utredning

Jus og Arbeidsliv 29. juni 2022

Høringsfrist 05.10.2022

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høringen av NOU2022:7 Pensjonsutvalgets utredning fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen. Utvalget fikk i oppdrag å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformene vil kunne nås. Videre skulle utvalget se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Utvalget leverte sin utredning 16. juni 2022.

Noen sentrale anbefalinger fra utvalget er:

  • Utvalget foreslår at aldersgrensene i pensjonssystemet økes gradvis fra og med 1964-kullet, i takt med økningen i levealderen. Utvalget foreslår at dette gjennomføres ved å knytte aldersgrensene i pensjonssystemet til det utvalget kaller normert pensjoneringsalder.
  • Utvalget foreslår at aldersgrensene for de øvrige inntektssikringsordningene i folketrygden økes i takt med aldersgrensene i pensjonssystemet. Det gjelder for eksempel grensene for å kunne motta dagpenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger.
  • Utvalget foreslår at minstenivåene skal reguleres med lønnsveksten. For et gitt nivå på minsteytelsene, vil dette sikre at de opprettholder sin verdi sammenliknet med en gjennomsnittslønn over tid.
  • Utvalgets flertall tilrår at alderspensjon under utbetaling reguleres med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten, også for de som mottar minste pensjonsnivå og garantipensjon. Utvalget tilrår ikke en generell økning av minsteytelsene i pensjonssystemet.
  • Utvalget mener at uføre bør sikres en rimelig alderspensjon, gjennom høyere opptjening og ved å øke alderen for overgang til alderspensjon, slik at de skjermes for deler av effekten av levealdersjusteringen. Utvalgets flertall foreslår at uføre får opptjening til 65 år i ny opptjeningsmodell og fra 1964-kullet skjermes for mellom halvparten og to tredeler av virkningen av levealdersjustering.
     

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Mer informasjon og utvalgets utredning finnes på siden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 5. oktober 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom Jus og Arbeidsliv