Høring - Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst

Samfunnspolitisk avdeling

30. mai 2022

Høringsfrist 26.08.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse Sør-Øst RHF mottatt høring av Regional utviklingsplan 2040. Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst RHFs overordnede strategi og skal sette retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i regionen.

Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst er en oppdatering av den eksisterende regionale utviklingsplanen. Revidert plan viderefører overordnede satsingsområder. Læringspunkter fra arbeidet med den første planen og erfaringer med gjennomføringen skal være innarbeidet. Planen skal samle overordnede føringer og innspill fra helseforetak og samarbeidspartnere.

Planen har to tidsperspektiv; den langsiktige utviklingen i Helse Sør-Øst fram mot 2040 og et kortere fireårs perspektiv. I likhet med forrige regionale utviklingsplan har den reviderte planen fire hovedmål for utviklingen av spesialisthelsetjenesten:

  • Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
  • Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
  • Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling
  • Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

Vi ønsker høringsinstansenes vurdering om Regional utviklingsplan 2040 kan bidra til å oppnå de fire hovedmålene.

Regional utviklingsplan 2040 er organisert i to likeverdige deler. Den første delen beskriver trender og forslag til seks satsingsområder:

  • Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering
  • Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi
  • Samarbeid om de som trenger det mest
  • Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av tjenester
  • Ta tiden tilbake, mer tid til pasientrettet arbeid
  • Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

Del to av planen omtaler rammer og forutsetninger for å lykkes med satsingsområdene beskrevet i del en. Dette omfatter blant annet bemanningsmessige og faglige rammer, læring fra pandemien, informasjonssikkerhet, framskrivinger, eiendom og økonomi.

Vi ber høringsinstansene vurdere hvorvidt de gitte rammene og forutsetningene som ligger til grunn i planen er tilstrekkelige til å lykkes med de valgte satsingsområdene? Kom gjerne med konkrete forslag til andre tiltak.

Hvordan vil du/dine medlemmer bli berørt av Regional utviklingsplan 2040? Hva vil planen bety for din fagutøvelse?

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Les mer på siden til Helse Sør-Øst RHF her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 26. august 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Linda Markham | Samfunnspolitisk avdeling