Høring - Styringsdokument Felles kommunal journal

Medisinsk fagavdeling

24. november 2022

Høringsfrist 04.01.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Oppdatert 29.11.2022

Legeforeningen har fra Felles kommunal journal interim AS (FKJI) mottatt høring av det foreløpige styringsdokument (versjon 0.8) for et felles journalløft for kommunene.

Samarbeidsprosjektet har utarbeidet forslag til styringsdokument gjennom involverings- og dialogprosesser med samarbeidskommuner og KS’ ulike samstyringsarenaer, representanter fra fag- og profesjonsorganisasjoner, bruker- og pasientforeninger, leverandører, helseforetak og nasjonale aktører.

Styringsdokumentet vil oppdateres til endelig (1.0) versjon på bakgrunn av tilbakemeldinger fra denne innspillsrunden samt fra ekstern kvalitetssikrer (EKS), og behandles endelig av styret for FKJI i midten av mars 2023 sammen med anbefaling til videre veivalg i arbeidet. Gitt anbefaling om å gå videre med arbeidet vil det bli fulgt opp av videre behandling hos samarbeidskommuner, KS og tilsvarende forankring i kommunesektorens formelle organ, regionalt og nasjonalt.

Beskrivelse av bakgrunnen for høringen:

Kommunene har lenge hengt etter i innføring journalsystemer og samhandling. Fastlegens plass har også lenge vært uklar. Høringen er i så måte viktig for Legeforeningen.

Presisering av hva det ønskes innspill på:

FKJI ønsker svar på følgende definerte spørsmål fra helsepersonell, fag- og profesjonsforeninger når det gjelder styringsdokumentet:

1.Som helsepersonell, hvilke innspill har dere til utfordringsbildet?

2. Som helsepersonell, hvilke muligheter ser dere ved foreslått konsept/målbilde?

3.Som helsepersonell, hvilke utfordringer ser dere ved foreslått konsept/målbilde?

4.Som helsepersonell, hvilke muligheter ser dere ved foreslått gjennomføringsstrategi?

5. Som helsepersonell, hvilke utfordringer ser dere ved foreslått gjennomføringsstrategi?

6. Hva er dine innspill til styringsdokumentet for øvrig? Vi ønsker oss henvisning til avsnitt og sidetall i dokumentet. 

Sekretariatet vil sammenfatte hovedpoengene fra høringsinstansene til hvert spørsmål, og svare i et eget brev fra Legeforeningen. Det bes derfor om at høringsinstansene forsøker å holde seg relativt kortfattet i bevarelse av til de ulike spørsmålene.

Andre avgrensninger og relevante dokumenter fra Legeforeningen

Høringsdokumentet er omfattende (470 sider) inkludert vedlegg. Det bes om at høringsinstansene videre legger særlig vekt på selve styringsdokumentet, samt vedlegg 2: Behov og nytte, vedlegg 3: Markedsplassen, vedlegg 4 Plattform, og vedlegg 5 Informasjonssikkerhet og personvern.

For høringsinstanser med tilhørighet i den kommunale helsetjenesten ber vi om at dere vurderer bilag 2.3 Utfordringsbildet i kommune – Samhandling og informasjonsdeling – dagens situasjon

Relevante høringsinnspill fra Legeforeningen om samme tema:

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 4. januar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gorm Hoel | Medisinsk fagavdeling