Høring av Barnevernsinstitusjonsutvalgets utredning NOU 2023: 24 Med barnet hele vegen — Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

Medisinsk fagavdeling

03. november 2023

Høringsfrist 15.12.2023

Fristen er utløpt

 Legeforeningen har fra Barne- og familiedepartementet mottatt høring av Barnevernsinstitusjonsutvalgets utredning NOU2023: 24 Med barna hele vegen – Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit.

Utvalget ble nedsatt av regjeringen Støre 22. juni 2023 og har vært ledet av fagdirektør i Helsetilsynet, Erik Stene. Utvalget har samarbeidet tett med et eget ungdomsutvalg, bestående av ungdommer med egen erfaring fra barnevernet. Utvalget leverte sin utredning til barne- og familieministeren 26. oktober 2023.

Utvalget har hatt som overordnet formål å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede tilbudet på utfra behovet som barn og unge har. Dette overordnede formålet skulle baseres på en erkjenning av at barnevernet ikke alltid klarer å hjelpe de barna som trenger det mest, på en god nok måte. Utvalget skulle foreslå tiltak og ulike organisasjonsmodeller som gjør det offentlige i stand til å hjelpe barn i barnevernet på en måte som sikrer barn en trygg oppvekst og en god utvikling, slik at de kan bli velfungerende voksne. Videre at barn i barnevernet skal ha et forsvarlig og tilrettelagt tilbud. Samtidig skal det være et mål at barna kan opprettholde en nær tilknytning til sitt eget nettverk og lokalsamfunn. Utvalgets fullstendige mandat kan lese i utredningens kapittel 1.

Utvalget kommer med totalt 50 anbefalinger, deriblant:

  • Ny og mer fleksibel innretning av institusjonsbarnevernet som reduserer flytting og gir barna et tilbud nærest mulig eget nærmiljø.
  • Helseteam fra spesialisthelsetjenesten knyttet til alle barnevernsinstitusjoner, som skal følge opp barna sine behov for helsehjelp og rettleie de tilsette institusjonen.
  • Tiltak som gjør helsetjenesten og kriminalomsorgen bedre i stand til å ta sin del av ansvaret, sammen med barnevernet, for barn med store og sammensatte behov.
  • Tverrfaglig kartlegging av behov og ressurser for alle barn som skal flytte til institusjon.
  • Styrking av kommunale botiltak og nytt kommunalt omsorgstiltak for barn som barnevernet har overtatt omsorgen for.
     

Legeforeningen vil fokusere på det innhold og tiltakene i utredning som knytter seg til helse- og omsorgstjenesten.

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer på siden til Barne- og familiedepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 15. desember 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Fredrik Skarderud | Medisinsk fagavdeling