Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr) – OBS kort frist

Avdeling for jus og arbeidsliv

08. februar 2023

Høringsfrist 27.02.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr).

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne høringen en ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår.

 

Departementet foreslår også å endre helseberedskapsloven ved at også markedsaktørene for medisinsk utstyr omfattes av § 1-3 første ledd ny bokstav i, slik at § 5-2 andre ledd gjøres permanent.

 

Under koronapandemien var det behov for midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven, og bestemmelsene utløper 1. juli 2023. Formålet med lovforslagene i dette høringsnotatet er å sikre forsvarlig regelverksmessig beredskap også etter 1. juli 2023.

 

Departementet presiserer i høringsbrevet at forskriftshjemlene som foreslås i dette høringsnotatet vil inngå i en kommende helhetlig revisjon av regelverket om helseberedskap og smittevern.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. februar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gjertrud Bøhn Mageli | Avdeling for jus og arbeidsliv