Høring – forslag om endring i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel)

Avdeling for jus og arbeidsliv

08. februar 2023

Høringsfrist 29.04.2023

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høring av forslag  til endringer i straffegjennomføringsloven og helselovgivningen som kan bidra til å redusere utfordringene med isolasjon i norske fengsler.

De siste årene er det blitt rettet betydelig kritikk mot norske myndigheter, med påpekning av at mange innsatte i norske fengsler er isolert. I juni 2019 avga Sivilombudsmannen (nå Sivilombudet) en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler (Dokument 4:3 (2018-2019). I Innst. 172 S (2019-2020) ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om at regjeringen iverksetter tiltak og fremmer forslag til Stortinget om nødvendige lovendringer for å følge opp anbefalingene fra Sivilombudsmannens særskilte melding, og rapporterer tilbake til Stortinget på egnet vis om dette.

Høringsnotat inneholder forslag til lovendringer for å avhjelpe problemene med isolasjon i fengsel. Departementet opplyser om at målet for regelverksarbeidet er å oppnå en hensiktsmessig lovgivning som ivaretar sentrale hensyn til både innsatte og ansatte, og som også ivaretar samfunnets behov for fengsler med god sikkerhet og en god rehabiliterende effekt.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 29. april 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv