Høring – forslag om endring i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel)

Avdeling for jus og arbeidsliv

08. februar 2023

Det vises til høringsnotat fra Justis og beredskapsdepartementet 2. februar 2023 med frist 1. juni 2023. Dokumentet har vært på bred høring i Legeforeningens organisasjon og uttalelsen er behandlet av foreningens sentralstyre.

Legeforeningen støtter forslagene som fremmes av departementet, og mener både behovet og hensikten med de nye reglene er godt beskrevet. Det å plasseres i sikkerhetscelle eller i sikkerhetsseng (belteseng) er et svært inngripende tiltak mot en person som allerede er berøvet sin frihet. Legeforeningen er enig i at bruken av isolasjon bør begrenses og at bruken av sikkerhetsseng i norske fengsler bør avvikles. I de tilfellene disse tiltakene brukes er det viktig at personens helsetilstand vurderes av kyndig personell så tidlig som mulig etter tiltaket er satt i kraft, og at det gjøres kontinuerlig oppfølging mens tiltaket gjennomføres.
Legeforeningen påpeker at det er omfattende tiltak som er foreslått. Disse vil medføre både økt ressursbehov og behov for kompetent personell. Det er allerede store utfordringer med rekruttering, og Legeforeningen bemerker at det i høringsnotatet ikke fremkommer hvordan dette er tenkt løst. Legeforeningen mener det er viktig å sikre de ansatte gode arbeidsforhold som også ivaretar ansattes sikkerhet, både gjennom å skape gode arbeidsmiljø, sikre hensiktsmessige bygg, tilby tilstrekkelig opplæring, og legge til rette for kompetansehevende tiltak som videre- og etterutdanning. Dette vil også bedre håndteringen av de endringene for de innsatte som foreslås. Når det gjelder bygningsmessige utfordringer vil Legeforeningen særlig påpeke behov for forbedring av kvinnefengslene som i liten grad er tilrettelagt for å håndtere utagerende og dårlig fungerende innsatte.

Legeforeningen har følgende konkrete innspill til de enkelte foreslåtte endringene:

Straffegjennomføringsloven

  • Til ny § 37 a

Legeforeningen mener at der utelukkelse gjennomføres for å hindre innsatte i å skade seg selv, må den innsatte snarest mulig vurderes av helsepersonell. Ved lengre utelukkelse enn 48 timer skal den innsatte vurderes av spesialist første virkedag, hvis ikke annet helsepersonell mener at raskere vurdering av spesialist er nødvendig.

  • Ad § 37 b Utelukkelse av smittevernhensyn

Legeforeningen mener at «så vidt mulig rådføre seg» bør endres til «skal» rådføre seg ettersom vurderingen krever medisinsk kompetanse.

  • Ad § 38: Bruk av tvangsmidler i fengsel

Ved bruk av tvangsmidler som sikkerhetsseng og løse belter er det innen psykisk helsevern krav om kontinuerlig observasjon, og det er krav om legetilsyn regelmessig ved lengre tids bruk. Legeforeningen foreslår tilsvarende bestemmelse her.

  • Ad § 38 d Bruk av sikkerhetsseng eller løse belter og beskyttelseshjelm

Legeforeningen støtter målet om å avvikle bruken av sikkerhetsseng.
Legeforeningen foreslår følgende endring:
Ansvarlig helsetjeneste skal straks varsles om bruk av sikkerhetsseng eller løse belter og beskyttelseshjelm, og skal tilse og følge opp den innsatte anmodes om tilsyn og oppfølging av den innsatte.

Når det fattes vedtak med varighet utover seks timer, bør personene tilses av lege, og lege bør deretter tilse vedkommende minst hver 12. time. Til sammenligning skal pasienter i psykisk helsevern i tilsvarende situasjon tilses hver 8. time. Det antas at innsatte som er syke vil henvises til helsevesenet.

Helse- og omsorgstjenesteloven

  • § 3-9 nytt annet og tredje ledd:

Innsatte i sikkerhetscelle eller polstret celle skal ha tilsyn av lege helsepersonell minst én gang per døgn.
Innsatte i sikkerhetsseng eller løse belter og beskyttelseshjelm skal ha tilsyn av lege helsepersonell snarest mulig, og videre minst én gang per døgn.

Med hilsen Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Lars Duvaland
avdelingsdirektør/advokat

Ida Øygard Haavardsholm
rådgiver/jurist

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv