Høring – Forslag om oppheving av forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjon i særskilte tilfeller - OBS Kort frist!

Avdeling for jus og arbeidsliv

03. mai 2023

Høringsfrist 26.05.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag om opphevelse av forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjon i særskilte tilfeller.

Departementet skriver at formålet med forskriften som foreslås opphevet har vært å styrke personellsituasjonen i allmennlegetjenesten under koronapandemien. Forskriften har åpnet for at leger uten fastlegeavtale med kommunen kan utføre arbeid som utløser trygderefusjon når de har inngått en avtale med kommunen om å behandle pasienter på fastlegelister til kommunalt ansatte fastleger, eller har inngått avtale med innehaver av en fastlegeavtale i privat næringsdrift om å behandle pasienter på dennes liste. Den har også åpnet for at medisinstudenter med lisens kan utføre arbeid som utløser trygderefusjon når de er under veiledning og supervisjon av autorisert lege.


Departementet skriver videre at som det fremgår av merknad i forskriften, er forskriften ment å være midlertidig. Departementet vurderer at grunnlaget for at den midlertidige forskriften ble vedtatt, ikke lenger er til stede og foreslår derfor at forskriften oppheves.


Legeforeningen svarte mai 2022 på høringen av forslag om midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften. Legeforeningens innspill kan leses på nettsidene her.


Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen
26. mai 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Monica Auberg | Avdeling for jus og arbeidsliv